• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Samtliga presentationer från branschdagen i Jönköping den 5 oktober finns nu på hemsidan under fliken Konferensdokumentation i menyvalet Info/Råd/Handböcker. 

Kalkylunderlaget för beräkning av transportkostnader och miljöutsläpp från transporter utifrån transportavstånd gör det möjligt att jämföra olika alternativ i samband med täktansökan för ny täkt eller förlängt tillstånd i befintlig täkt. Kalkylunderlaget finns under fliken Nollalternativet i menyvalet Info/Råd/Handböcker.  

Sedan år 2007 tar SCB fram ett kostnadsbaserat index. Avtal mot kund kan knytas till bergmaterialindex av den som vill avhända sig risker i långa leveranskontrakt. Uppdaterat index finns nu under fliken Index och branschstatistik i menyvalet Info/Råd/Handböcker.

Den som planerar att spränga med mer än 10 ton sprängmedel i salvan måste minst sex veckor i förväg lämna in en Seveso-anmälan till länsstyrelsen. SBMI har tagit fram en vägledning som underlag för hanteringen av krav enligt den svenska Sevesolagstiftningen för bergtäkter som hanterar explosiva ämnen. 

Fler nyheter