• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 80 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Eventet är öppet för medlemmar i SBMI samt för dig som arbetar på myndigheter som t ex länsstyrelser, kommuner och statliga verk. SBMIs branschdagar är en mötesplats för alla som jobbar med Bergmaterialindustrins frågor. Som myndighetsrepresentant får du delta vid branschdagen till halva priset! Klicka på rubriken för att läsa mer.

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade bullernivån med 10 dB på kross- och masshanteringsplatser i syfte att minska transporter, emissioner och byggkostnader. Projektet pågår 2020-2022 och parter är Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Maskin-Mekano, Stockholms stad, Tyresö kommun och Sveriges bergmaterialindustri. Budgeten är 5,8 miljoner varav Vinnova bidrar med 50 procent.

Läs mer på projektsidan.

Näringslivets regelnämnd (NNR) har publicerat en rapport där den undersökt länsstyrelsernas tillämpning av de nationella regelverken. Ett av de undersökta ärendena utgör ett tillstånd för en bergtäkt som ska utvidgas.

Bergsskolan i Filipstad är återigen sin egen huvudman. Detta efter att Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat ge Bergsskolan tillstånd att starta fyra utbildningar med start hösten 2020.

Fler nyheter