• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Särskilt bra bergmaterial utvinns från flera bergtäkter i Sverige. För att högtra-fikerade vägar ska klara den höga belast-ningen från vinterdäck i kombination med de höga trafiklasterna krävs att slitlagerytorna, oavsett om det är asfalt- eller betongvägar som avses, är uppbyggda av högpresterande bergmaterial. Exempel på sådana material är kvartsit och porfyr där båda materialen är mycket högpresterande. Dessa är slitstarka och har ett högt motstånd mot fragmentering. Användandet av sådana material ökar vägslitlagrets livslängd väsentligt och skapar en hållbar infrastruktur.
SGU håller för närvarande på att samla in information från de bergtäkter som producerar de bättre stensorterna för asfaltsten – bergmaterial för motorvägar och motortrafikleder med höga trafikbelastningar.
Den verksamhetsutövare som vill informera SGU om en täkts speciella materialegenskaper ska inte tveka att ta kontakt. SGUs frågor om specialstenballast och kontaktuppgifter finns i pdf-dokumentet nedan.

pdfRiksintressen asfaltsten60.32 KB