• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

tunneldrivning

Regeringen beslutade idag (2021-01-28) att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Det är ett välkommet uppdrag för många SBMI-medlemmar som länge sett svårigheterna att använda framför allt entreprenadberg och schaktmassor på ett cirkulärt och effektivt sätt.

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer, miljöproblem och ett dåligt utnyttjande av resurser. Översynen behövs för att se över hur regelverk och andra styrmedel kan förändras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig masshantering.

- Det finns ett stort behov av att ha regler som möjliggör en effektiv hantering av avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Vi behöver minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt behöver avfall hanteras på ett sätt som minimerar risk för skada på människors hälsa och miljön, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin

Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi. En utgångspunkt för omställningen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall.

- Det uppstår stora mängder schaktmassor i samband med bostadsbyggande och anläggande av infrastruktur. Jag är glad att Naturvårdsverket nu ska se över bestämmelser så att schaktmassor och avfall kan återanvändas eller återvinnas. För att klara att ställa om till en giftfri cirkulär ekonomi är detta helt nödvändigt, säger bostadsminister Per Bolund.

Naturvårdsverket ska göra en bred översyn av dagens hantering och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en cirkulär ekonomi. Regeringen ser att olika material med olika kvalitet och olika användningsområden kan behöva regleras på olika sätt.

-En bred översyn är precis vad vi föreslagit under hela Naturvårdsverkets förra uppdrag om allmänna regler för återvinning som var ett alltför smalt uppdrag, säger Mårten Sohlman, vd för branschorganisationen SBMI. Det är verkligen välkommet, det enda problemet är att inte detta uppdrag tillkommit tidigare. Det är också viktigt att naturvårdsverket samverkar med branschen och andra myndigheter som SGU, länsstyrelser och kommuner i arbetet, så resultatet av uppdraget främjar samhället på riktigt.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022.

Mer om uppdraget:

Naturvårdsverket ska utreda hur regelverket om hantering av massor för anläggningsändamål kan bli mer ändamålsenlig. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en användning av sådant material på ett sätt som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Naturvårdsverket ska bl.a.

·         kartlägga befintliga materialflöden av massor som schaktats ur i samband med byggverksamhet och analysera hur materialet hanteras efter att det har schaktats ur,

·         analysera om nuvarande hantering av massor leder till

o    en effektiv resursanvändning,

o    kostnader för aktörer och samhälle som är miljömässigt motiverade,

o    miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser, som kan undvikas,

·         undersöka hur massor hanteras och regleras i andra länder i Norden eller inom EU för att se om det finns relevanta erfarenheter att ta del av.