• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

CitytunnDCS_3777 liten.jpg

Under fredagen 18/6 diskuterades ” Entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad” i en interpellationsdebatt i Riksdagen.

Debatten landade delvis i en diskussion kring den svenska implementeringen av EUs avfallsdirektiv. Camilla Brodin (KD) hävdade att Sveriges implementering av direktivets avfallsdefinition är överdriven och bidrar till att omöjliggöra lagring och nyttiggörande av entreprenadberg på grund av att det klassas som avfall. Hon poängterade också att det finns andra EU-länder (ex Finland, Nederländerna) som också måste följa avfallsdirektivet men som lyckats hantera entreprenadberg inom ramen för en cirkulär ekonomi. Per Bolund (MP) menade att detta är domstolarnas tolkning av EU-rätten, och att det inte går att göra något åt detta på regeringsnivå. Han menade också att det faktum att entreprenadberg klassas som avfall inte innebär något förbud mot att använda materialet förutsatt att det kan ske utan risk för människor och miljö.

Bolund var tydlig med att de avfallsskandaler vi sett under de senaste åren måste tas på allvar och att det därför inte är aktuellt med några generella lättnader i avfallslagstiftningen. Trots detta medgav han att om andra länder lyckats tolka direktivet på ett annorlunda sätt så borde Sverige kunna göra på liknande sätt. Bolund hänvisade även till att regeringen redan vidtagit en hel del åtgärder som t ex uppdraget till Naturvårdsverket om att se över hanteringen av schaktmassor.

Brodin tog upp att Naturvårdsverket i remissen av vägledningen av centrala begrepp redan verkar ha bestämt sig för att entreprenadmassor inte går att klasa som biprodukt och uppmanade Per Bolund att ta del av bl a Stockholmsregionens och Länsstyrelsens remissvar.

SBMIs Mårten Sohlman tycker det är positivt att denna viktiga fråga diskuteras på högsta politiska nivå, och ser positivt på att båda debattörerna var överens om att något behöver göras i denna viktiga fråga, och att miljöministern var så tydlig med att nyttjandet av entreprenadberg som ersättning för annat jungfruligt material är en viktig del i Sveriges strategi för cirkulär ekonomi. Det var också positivt att ministern öppnar för att ”om det är något som fungerar bra i andra länder inom ramarna för EU-rätten så ska Sverige kunna göra likadant.”

Mårten Sohlman menar att Bolunds påstående att "det faktum att entreprenadberg klassas som avfall inte innebär något förbud mot att använda materialet" är förvisso sant, men det är viktigt att förstå hur det påverkar förutsättningarna för hanteringen. Här har SBMI en viktig roll i att förklara för politiken och för våra myndigheter hur förutsättningarna ser ut för hanteringen av dessa material. Det finns absolut förutsättningar för att göra så att affärsförutsättningarna är tillräckligt bra för att kunna driva en betydligt ökat nyttiggörande av entreprenadberget som utgör en viktig del av Sveriges bergmaterialförsörjning. Den cirkulära ekonomin måste drivas av marknadsekonomin!

Debatten kan ses via följande länk:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/entreprenadberg-och-tunnelbanans-utbyggnad_H810745