• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Vad kan du som företagare göra när råvarupriserna skenar?
Det första steget i att kunna föra prisökningarna vidare i leverantörskedjan är att knyta sina priser till något Index. Många i branschen har redan sina längre prisavtal knutna till olika index, men många avtal indexerar bara en gång per år, och det finns även de som inte indexerar. I grunden är det en avtalsfråga, hur man utformat de avtal man arbetar efter.

Här är det viktigt att känna till att om du arbetar enligt något av branschens standardavtal, t ex AB 04 eller ABT 06 har du rätt att begära ändring av det avtalade priset vid t ex "krig eller annat krisförhållande med liknande effekt", eller vid "onormala prisförändringar på material som ingår i entreprenaden".

Är priserna inte i avtalet knutet till något index, eller om du inte använder standardavtal behöver du vinna en förståelse hos din kund för situationen att du är utsatt för prisökningar som behöver få en påverkan på ditt pris mot kunden. Här är det viktigt att se att ofta sitter även kunden i avtal mot sin kund, och här behöver varje led i leverantörskedjan ha avtal som fungerar back-to-back, så att även detta leverantörsled kan föra de ökade kostnaderna vidare till slutkunden. Ytterst handlar det om att vinna en förståelse för att priset på samhällsbyggande ökar i snabb takt.
 

Ökad frekvens i indexuppdatering
SBMI har sedan årsskiftet beställt uppdatering av bergmaterialindex med månadsfrekvens istället för kvartalsvis uppdatering, men med de ändringstakter som vi upplevt de senaste veckorna är detta långt ifrån tillräckligt. Dessutom är dieselpriset lågt viktat i Bergmaterialindex (7,5 %), SBMIS styrelse har beslutat om att skyndsamt se över bergmaterialindex, så att det fortsatt kan vara ett fungerande verktyg för medlemsföretagen i branschens avtal.

SBMI har frågat om SCB kan tillhandahålla en än högre uppdateringsfrekvens, men det är inte möjligt. För att kunna skicka prisökningarna vidare uppåt i leverantörskedjan behöver priserna justeras utifrån nyckeltal som hänger med i de hastiga förändringarna. Här kan man som entreprenör behöva avtala om att stämma av bränslepriserna veckovis, och reglera priserna utifrån detta.

Enligt många prognoser kommer drivmedelspriserna att fortsätta öka ytterligare, framför allt på längre sikt. Vi kanske därför inte kan förvänta oss att priserna snart går åter till ett lägre ”normalläge” och stabiliseras där. De extrema förändringstakterna kommer med all säkerhet att avta, men priserna stabiliseras sannolikt på en högre nivå. Detta ligger i linje med prognoserna om hur drivkrafterna för minskat fossilberoende kommer att verka, även om ändringstakten är snabbare än någon hade kunnat förutspå. Den senaste tidens utveckling bekräftar vikten av att fortsätta arbetet med branschens omställning till minskat fossilberoende. 

Här kan du läsa med om att knyta priser till Index: Att använda index i avtal

Läge för skattesänkningar?
En annan del i problematiken är att Sverige har högre drivmedelspriser än många andra länder på grund av Sveriges nationella skatter och styrmedel som t ex reduktionsplikt, dvs kravet på en ökad inblandning av biodrivmedel.

Dieselskatten utgörs av tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Idag utgör dessa skatter omkring 40 % av priset vid pumpen.

Nu hörs från många håll i samhället skarpa krav på att omgående sänka bränsleskatterna. Bland uppmanar Maskinentreprenörerna sina medlemmar att underteckna en budkavle till finansministern med syftet att få till stånd en sänkning av bränsleskatterna med sänkta bränslepriser som följd.

Här kan du läsa om ME-uppropet "nu ställer vi maskinerna": Dra i nödbromsen - Annars ställer vi maskinerna

dieselpris