• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

naturgrus bild kopiera

Regeringen fastställde vid sitt sammanträde den 2 december 2022 omräknade belopp för vissa punktskatter som räknas upp årligen.

Naturgrusskatten för 2023 höjs till 19 kr/ton.

Naturgrusskatten höjs med 2 kr och är för år 2023 är fastställd till 19 kr/ton. För 2021 och 2022 var skatten 17 kr/ton. Regeringen införde 2017 en automatik i naturgrusskatten som medför en löpande höjning enligt en indexuppräkning enligt Lag (2017:1209). Uppräkningen innebär att skatten höjs motsvarande utvecklingen av det allmänna prisläget (juni till juni), med ett årligt tillägg av två procentenheter, avrundat till närmaste hela krona. Avrundningen gör att naturgrusskatten vissa år kan vara oförändrad trots den regelmässiga uppräkningen, och vissa år höjs den något. Denna gång höjs den alltså med nästan 12 %, till stor del tack vare den höga inflationen i samhället.

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221595-om-faststallande-av_sfs-2022-1595

Avfallsskatten för 2023 är 634 kronor per ton avfall.

Avfallsskatten är fastställd till 634 kronor per ton avfall för kalenderåret 2023, vilket är en höjning med nästan 11% från 573 kr, som var nivån för 2022. Även denna skatt räknas upp baserat på ökningen i det allmänna prisläget plus en årlig ökning med två procentenheter.

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20221592-om-faststallande-av_sfs-2022-1592