• Folksamling
  Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
 • IMGP0196 2
  Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
 • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
 • Mtning Kopia
  Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SBMIs vd Mårten Sohlman deltog i regeringens nationella klimatmöte den 16 juni. SBMI har också skickat in inspel till Regeringskansliet inför framtagandet av klimathandlingsplanen.

Bergmaterial är nödvändigt för att bygga bostäder, vägar och annan samhällsviktig infrastruktur. Det är också en förutsättning för att kunna genomföra den gröna omställningen. Att bygga vindkraftparker och batterifabriker innebär ett betydande behov av ballast.

För att bergmaterialindustrin ska kunna möta samhällets växande efterfrågan på hållbart producerat bergmaterial som klimatomställningen innebär krävs politiska reformer.

Bergmaterialindustrin har identifierat tre prioriterade områden som klimathandlingsplanen bör ta sikte på:

1. Effektivisera miljöprövningen

2. Främja cirkulära materialflöden

3. Skapa förutsättningar för framtidens fossilfria bergmaterialproduktion

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial samt branschens underleverantörer. Årligen produceras och levereras cirka 100 miljoner ton bergmaterial i Sverige.  

För att bergmaterialindustrin ska kunna möta samhällets växande efterfrågan på hållbart producerat bergmaterial som klimatomställningen innebär krävs politiska reformer. SBMI och bergmaterialindustrin är en av de 22 branscher som valt att ta en aktiv roll i näringslivets klimatomställning genom att ta fram en branschfärdplan för fossilfri konkurrenskraft. 

Vi har identifierat tre prioriterade områden som klimathandlingsplanen bör ta sikte på:  

Effektivisera miljöprövningen  

SBMIs medlemmar vittnar om att miljöprövningsprocessen över tid blivit alltmer omfattande, utan att det medför någon påtaglig miljönytta. Resultatet är sämre regional bergmaterialförsörjning, sämre konkurrens, högre priser på bergmaterial och i förlängningen högre bygg- och produktionskostnader.

Tidigare i veckan presenterades ytterligare en miljöprövningsutredning. SBMI som företräder en av samhällets mest miljötillståndsintensiva branscher är naturligtvis positiva till att regeringen visar en tydlig vilja till åtgärder för att göra miljöprövningen mer effektiv och rättssäker. Men vi är mest angelägna om regeringen prioriterar att snabbt genomföra några av de färdiga förslag redan finns från den utredning om miljöprövningen som presenterades sommaren 2022 (SOU2022:33). Regeringen bör agera nu och genomföra förslagen som redan ligger på bordet. Regeringen behöver inte vänta till efter 15 dec 2024.

Vi vill effektivisera miljöprövningen genom att: 

 • Sätt en tydligare gräns för när det räcker med en anmälan i stället för ansökan om tillstånd
 • Gör ändringstillstånd till huvudregel om verksamhetsutövaren ansökt om det
 • Förstärkt samråd för minskat kompletteringsträsk
 • Förtydliga kraven på vad en MKB ska innehålla och hur kraven ska bemötas
 • Stärk processmyndigheternas processledning genom ökad användning av tidsplaner
 • Samordna och vägled om riksintressen så att målkonflikter kan hanteras på nationell nivå
 • Som huvudregel enbart en kompletteringsrunda vid komplettering av tillståndsansökan

Främja cirkulär bergmaterialförsörjning

Stora mängder överskottsmassor uppkommer i samband med infrastruktur och byggprojekt. Samtidigt är det endast en bråkdel av det material som säljs i Sverige idag återvunnet material. Att bättre kunna nyttja cirkulära materialflöden som fyllningsmaterial, bärlager och förstärkningslager gör att samhället får tillgång till samhällsviktiga råvaror samtidigt som resurseffektiviteten ökar.    

Vi vill möjliggöra cirkulära materialflöden genom att:  

 • Säkerställa att entreprenadberget tillvaratas
 • Tydliggöra vad som inte är avfall
 • Ta fram nationella kriterier för end of waste (EoW)
 • Underlätta återvinningsverksamhet i bergtäkter

Skapa förutsättningar för framtidens fossilfria bergmaterialproduktion

Enligt bergmaterialindustrins färdplan ska branschen till år 2030 halvera utsläppen av växthusgaser, och år 2045 ska branschen i Sverige vara fossilfri. Kapacitetsbristerna i elnätet och distributionsnäten i delar av landet försämrar dock förutsättningarna för elektrifiering, vilket försvårar klimatomställningen.  

Vi vill främja omställningen till fossilfri produktion genom att:  

 • Stärka kapaciteten i elnäten och distributionsnäten
 • Stötta industriellt uppkopplad egenproduktion av förnybar energi
 • Säkerställa bioenergiförsörjningen i Sverige

Kontakt

Mårten Sohlman, vd

08-762 62 25, 070-676 98 99

marten.sohlman@sbmi.se