• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SBMI välkomnar att Naturvårdsverket vill främja och öka den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av massor. Men för att uppnå syftet måste den nu remitterade vägledningen om masshantering bli tydligare och mer konkret för att minska utrymmet för olika tolkningar och prioritera cirkulära lösningar.

Naturvårdsverket har remitterat en vägledning om masshantering och användning av massor i anläggningsarbeten. Vägledningen utgör det fjärde dokumentet som ska ersätta nu gällande handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2010:1.

En cirkulär och resurseffektiv masshantering innebär ett minskat behov av utvinning av geologiska naturtillgångar, minskade transporter och utsläpp av växthusgaser. Att cirkulera miljö- och hälsomässigt lämpliga massor är därför något som i grunden är positivt och bör främjas.

- SBMI önskar att detta synsätt ska komma till uttryck ännu tydligare och genomsyra hela vägledningen, eftersom det sätter tonen för syftet med vägledningen och kommer därmed att få betydelse för tillämpningen, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef SBMI.

För att uppnå målsättningen om en hållbar och resurseffektiv masshantering bör en grundläggande utgångspunkt vara att rätt massor ska användas på rätt plats. SBMI menar därför är det viktigt att ta hänsyn till de platsspecifika förutsättningarna där massorna ska användas, exempelvis om massorna ska användas som utfyllnad eller som en del i en konstruktion.

SBMI föreslår också att vägledningen tydligare beskriver olika tillsynssituationer som klargör rollfördelningen mellan olika verksamhetsutövare som är inblandade i hantering av massor.

Den nu remitterade vägledningen utgör del 1 avseende grundläggande riskbedömning och utgångspunkter för hållbar masshantering. SBMI har uppfattat att del 2 kommer att avse risknivåer och önskar att få återkomma med våra samlade synpunkter när vi kan relatera del 1 och del 2 till varandra.

SBMIs remissvar