• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SBMI har under våren arbetat med att uppgradera den klimatfärdplan som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige 2019. Den uppgraderade färdplanen syftar till att tydliggöra branschens prioriterade åtgärder och uppmaningar till andra aktörer för att klimatmålen ska kunna uppnås. Vi vill gärna få in synpunkter senast den 12 augusti.

Mycket har hänt avseende samhällets och näringslivets klimatomställning sedan bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft lanserades och det är viktigt att ska­pa så bra förutsättningar som möjligt för branschen i denna snabba omställ­ning.  

Förslag till uppgraderad färdplan

Målsättningen med uppgraderingen har varit att utvärdera och växla upp arbetet. Målen om 50 procents lägre klimatutsläpp år 2030 och en fossilfri bergmaterialförsörjning år 2045 föreslås ligga fast. En viktig förutsättning för att minska utsläppen är att det finns tydliga mål att sträva mot. Därför föreslås även ett nytt delmål om att de företag inom bergmaterialindstrin som inte redan har satt egna tydliga klimatmål i linje med färdplanen, bör analysera den egna verksamheten och sätta egna mål utifrån företagets verksamhet senast 2026.

Branschens prioriterade åtgärder och uppmaningar

För att uppnå färdplanens klimatmål om en fossilfri bergmaterialförsörjning krävs insatser från alla aktörer i värdekedjan. För branschen har följande prioriterade åtgärder identifierats:

Vi bedriver ett systematiskt klimatarbete i linje med färdplanenVi ersätter fossila bränslen med biodrivmedelVi elektrifierar produktionsprocessenVi effektiviserar produktionsprocessen och minskar bränsleåtgångenVi främjar ökad användning av cirkulära ballastmaterialVi bidrar till att minska utsläppen från externa transporterVi tillgängliggör information för att möjliggöra ett aktivt klimatarbeteVi samarbetar i värdekedjan

Färdplanen innehåller även förslag till uppmaningar till politiker, elnätsleverantörer, tillståndsgivande och tillsynsansvariga myndigheter, kommuner och regioner samt upphandlande organisationer.   

Vem kan lämna synpunkter? 

Alla som är medlemmar i SBMI kan lämna synpunkter på den uppgraderade färdplanen fram till den 12 augusti. Mejla dina synpunkter till lisa.sennstrom@sbmi.se

Utkast uppgraderad klimatfärdplan