• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Den 1 augusti i år kommer ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra för kriminella att komma över explosiva varor. Detta berör alla som har tillstånd att hantera, överföra, importera eller exportera explosiva varor.

För bergsprängare betyder det att man efter den 1 augusti ska anmäla alla som avses delta i hanteringen av sprängmedel. Anmälan ska göras till den kommun där man har sin huvudsakliga verksamhet eller sin hemkommun.

Rekommendationen är att anmäla all personal i företaget, även administrativ personal som kan ha inflytande över hanteringen. Det kan givetvis undantas de som man med säkerhet vet inte kommer att ingå i hanteringen.

Läs mer

Under fredagen 18/6 diskuterades ” Entreprenadberg och tunnelbanans utbyggnad” i en interpellationsdebatt i Riksdagen.

Debatten landade delvis i en diskussion kring den svenska implementeringen av EUs avfallsdirektiv. Camilla Brodin (KD) hävdade att Sveriges implementering av direktivets avfallsdefinition är överdriven och bidrar till att omöjliggöra lagring och nyttiggörande av entreprenadberg på grund av att det klassas som avfall. Hon poängterade också att det finns andra EU-länder (ex Finland, Nederländerna) som också måste följa avfallsdirektivet men som lyckats hantera entreprenadberg inom ramen för en cirkulär ekonomi. Per Bolund (MP) menade att detta är domstolarnas tolkning av EU-rätten, och att det inte går att göra något åt detta på regeringsnivå. Han menade också att det faktum att entreprenadberg klassas som avfall inte innebär något förbud mot att använda materialet förutsatt att det kan ske utan risk för människor och miljö.

Läs mer

Regeringen beslutade idag (2021-01-28) att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Det är ett välkommet uppdrag för många SBMI-medlemmar som länge sett svårigheterna att använda framför allt entreprenadberg och schaktmassor på ett cirkulärt och effektivt sätt.

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer,

Läs mer

Regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis har antagits av riksdagen. 
Detta ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 
och om vissa undantag från lagen. 
Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2021 och upphör att gälla den 1 augusti 2021.

Läs mer på Åkeriföretagens hemsida

Läs mer