Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagstiftningen kräver att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Metodiken för hur arbetsgivaren ska jobba förebyggande förtydligas i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och dess 12 paragrafer.
 
Läs mer i ämnesområdet Systematiskt arbetsmiljöarbete och läs i Handbok Säker täkt om de vanligaste riskerna – hur man bör identifiera och åtgärda dem. 
 
Grundprincipen är att arbetsmiljöarbetet ska integreras till att bli en naturlig del i det dagliga arbetet. Det innebär att alla förhållanden på en arbetsplats ständigt förbättras – sociala och organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Såväl arbetsgivaren som medarbetarna och skyddsombuden ska samverka så att arbetsmiljön och förhållandena blir bättre.
 
 
Säkra maskiner

SBMI har utarbetat råd för säkrare maskiner som alla i branschen bör beakta vid inköp av maskiner.
 

 

Damm och kvarts

De som arbetar med bergmaterial (sten och grus) exponeras i varierande grad för olika sorters damm i arbetsmiljön. Att kontinuerligt andas in skadliga dammpartiklar innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa.

Om dammet dessutom innehåller kvarts/stendamm, trä, asbest, PCB, mikroorganismer eller andra hälsoskadliga kemikalier så ökar risken för att medarbetare kan drabbas av ohälsa.

SBMIs medlemmar har i sina roller som arbetsgivare har ett stort behov av att systematiskt undersöka, begränsa och förebygga damm och framförallt kvartsdammsspridningen på sina arbetsplatser.

Läs mer i ämnesområdet Damm och kvarts i Handbok Säker täkt

 

Allvarlig olycka

Med ett noggrant systematiskt arbetsmiljöarbete minimerar man riskerna på arbetsplatsen. Det går dock aldrig att helt skydda sig mot olyckor och incidenter. Om det värsta skulle inträffa bör man vara förberedd.  

Läs mer i ämnesområdena Checklistor allvarlig olycka och NödlägeshanteringHandbok Säker täkt

 

Fallskydd

Det är viktigt att arbetsgivaren jobbar med att förebygga fallrisker i täkterna. Fallolyckor är en av de vanligast förekommande arbetsolyckorna, exempelvis vid arbete kring och på maskiner samt vid arbete nära pallkant.

Konsekvenserna vid fall från höjd kan bli mycket allvarliga för den som drabbas och därför är det viktigt att identifiera fallrisker, bedöma allvarlighetsgraden och att vidta lämpliga fallskyddsåtgärder.

Läs mer i ämnesområdet FallskyddHandbok Säker täkt

  

Trafikrisker och trafikstyrning

Att inte styra trafiken i en täkt där många fordon är i rörelse samtidigt innebär många risker. Med en klok trafikplanering kan riskerna minskas avsevärt och samtidigt underlättas för interna och externa transporter i täkten.

Läs mer i ämnesområdet Trafikrisker och trafikstyrningHandbok Säker täkt

 

Elsäkerhet

Läs mer i ämnesområdet ElsäkerhetHandbok Säker täkt