Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Bergmaterialindex 

Sedan år 2007 tar SCB fram ett kostnadsbaserat index. Avtal mot kund kan knytas till bergmaterialindex av den som vill avhända sig risker i långa leveranskontrakt. Från 2022 levereras Bergmaterialindex varje månad. Leverans från SCB sker runt den 20:e med en månads eftersläpning (juni månads indextal publiceras med två månaders eftersläpning).

pdfBergmaterialindex februari 202483.43 KB

Bergmaterialindex är baserat på produktionskostnader. Från och med tredje kvartalet 2010 beräknas räntan som Statsskuldväxlar 90 dagar och med räntefot +2,5 procent. Bergmaterialindex används av bergmaterialproducenter vid försäljning av bergmaterial över längre tid mot kund. 

pdfHär kan du läsa hur Bergmaterialindex är sammansatt 15.22 KB

 

Sedan 2018 tas inte Stenmaterial processat och oprocessat rensat från grusskatt fram längre

SCB har under mer än 20 år haft i uppdrag att ta fram index–stenmaterial oprocessat och processat. För cirka tio år sedan beslöt SBMIs styrelse att dessa index ska avvecklas. I avtal med markägare rekommenderade SBMI under alla år därefter att dessa skulle justeras efter KPI (konsumentprisindex) då detta är en mer relevant indikator än stenmaterial processat och oprocessat rensat från grusskatt.

Orsaken är följande: Under åren har dessa index flera gånger tagit oväntade språng uppåt. När SBMI sökt en förklaring till detta har SCB förklarat att täkter som man under lång tid haft som referensobjekt lagts ned, och man har varit tvungen att kontakta nya täkter för att få underlag. Då de gamla nedlagda täkterna legat i lågprisområden medan nya referenstäkter ligger i högprisområden har resultatet blivit att indexen tagit ett kliv uppåt. Det ser då ut som om hela Sveriges ballastindustri tar ut högre priser trots att priset i verkligheten legat helt still.

SBMI har, på grund av att några medlemmar har tecknat långa markägaravtal knutna till dessa index, fortsatt att anlita SCB för att ta fram dem, men från och med årsskiftet 2018/19 upphörde detta uppdrag till SCB. Inga fler uppdateringar av dessa index kommer att ske.

Istället för stenmaterial processat och oproccessat rensat från grusskatt hänvisar SBMI till KPI och Bergmaterialindex. 

Vad gäller ersättning till markägare rekommenderar SBMI att KPI används istället för stenmaterial processat och oprocessat rensat från grusskatt. Vad gäller leveransavtal för bergmaterial bör bergmaterialindex användas. 


Branschstatistik

SGU:s publikation Grus, sand och krossberg innehåller samlad statistik över landets leveranser av krossat berg, morän och naturgrus. 

pdfSGU:s publikation Grus, sand och krossberg (2022)

 

Läs mer