Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Handbok Täktansökan

Med hjälp av Handbok Täktansökan kan SBMIs medlemsföretag lämna in tillståndsansökningar med hög kvalitet och därmed ta sitt ansvar för att ansökningsprocessen ska löpa på ett smidigt sätt. De totala handläggningstiderna bör då rimligen kunna förkortas, vilket sparar resurser för såväl myndigheter som medlemsföretagen.

Handboken kan också bidra till en fortsatt konstruktiv dialog med länsstyrelserna om vad som krävs av en komplett ansökan med hög kvalitet – bortsett från lokala behov av kompletterande utredningar – och hur processen bör drivas för att fungera effektivt. 

Handbok Täktansökan är i pdf-format och har sex stycken bilagor. Där finns också beskrivningar och kalkylunderlag gällande Nollalternativet.

Läs Handbok Täktansökan.

 

Vattenanalys

Det vatten som lämnar täkten måste analyseras enligt täktens kontrollprogram. Nedan ges exempel på lämpliga parametrar att analysera. 

xlsBlankett för beställning av vattenanalys 46.5 KB

  

Buller från täkter

Buller från täkten påverkar om tillstånd kan ges och i så fall under vilka drifttider.

Läs mer i ämnesområdet Buller i Handbok Säker täkt.

 

Skutknackning

Maximalt tillåten bullernivå från en täkt kan sänkas väsentligt om det hos täktens grannar förekommer ”Impulsljud” från täkten.
Impulsljud uppträder främst vid skutknackning. Läs mer om detta i skriften Impulsljud från skutknackning

Impulsljud fran skutknackning

pdfImpulsljud från skutknackning1010.02 KB

 

Biologisk mångfald

SBMI verkar för en god miljö i täkter under och efter drift samt att täktens grannar inte ska störas mer än nödvändigt. 

Läs pdfHandbok Biologisk mångfald.

 

Masshantering och överskottsmaterial

Täkter kan få material över, vilket kan klassas som en biprodukt och det kan också vara praktiskt att ta in schaktmassor för att använda till efterbehandling.

Läs Handböcker Masshantering.

 

Täkttillsyn

Avgiften för täkttillsyn bör stå i rimlig proportion till den arbetsinsats som myndigheten lägger ned på tillsynen. Är täktavgiften oskälig kan man ta hjälp av denna mall när man ska överklaga. 

docBegäran om nedsättning av tillsynsavgift 29.5 KB

 

Bra exempel. Länsstyrelsen i Dalarna och dess miljöprövningsdelegation, MPD, har uppmärksammats för sin effektiva miljöprövning av täktansökan. Stenkoll publicerade en artikel efter ett besök i Falun för att höra hur de jobbar.

pdfMPD Falun – Ett bra exempel431.14 KB

MPD Falun bild

 

Rättspraxis

Det som styr täktvillkor är gällande rättspraxis. Nedan har SBMI samlat ett antal vägledande domar.

pdfExpertkommentar – Behovsprövning i bergtäktmål 56.14 KB

pdfGällande praxis vid prövning av täktverksamhet – Arbete av Christin Vildevik 2013 598.12 KB

pdfPM om praxis – Lokaliseringsutredningar 84.2 KB

pdfMÖD – Lokalisering 1.5 MB

pdfMÖD – Buller 1.25 MB

pdfMÖD – Sommaruppehåll i verksamheten 31.27 KB

pdfMÖD – Kalkstenstäkt i område av riksintresse 29.82 KB

SBMI har nyligen initierat ett projekt om att sammanställa ett flertal domar som kan vara av intresse för branschen. Dessa domar kommer att presenteras här så snart arbetet är slutfört.

 

Läs mer