Bergmaterialindustrins täkter innebär en påverkan på naturen. Men det finns också höga naturvärden i täkterna. Anledningen är att täkterna skapar varierande miljöer med förutsättningar som är ovanliga i det omgivande landskapet.  

 

Potential i täkter 

Sand-, grus- och bergtäkter har stor potential att hysa höga naturvärden både under driftskedet och efter avslutad verksamhet. Många av de förutsättningar som finns i täkterna är unika och förekommer i liten omfattning i det omgivande vardagslanskapet. Det kan handla om miljöer med kalt berg eller områden där det förekommer mycket sand och grus i markytan. Andra miljöer som finns kring täkter är näringsfattiga områden med outvecklad vegetation, gräsmarker med mycket blommande örter, solbelysta bergbranter, olika typer av vattenmiljöer samt rasbranter liknande de som finns i älvbrinkar.  

Det unika med täkter är generellt att det förekommer många olika miljöer inom en relativt liten yta och att det är miljöer som störs kontinuerligt. I sammanhanget innebär störning något positivt. Många arter gynnas av exempelvis avschaktade jordytor eller jordskred. 

Potentialen för biologisk mångfald i täkter är alltså hög. Därför är det viktigt att ta hänsyn till den biologiska mångfalden under täktens drift men även efter att verksamheten är avslutad. Som stöd för dig som arbetar i täkt har SBMI tagit fram en handbok som kan användas som inspiration till att skapa bra natur i täkter.  

 

Handbok: inspiration till att skapa bra natur i täkter 

SBMI har tagit fram en handbok som visar hur det går till att mer målinriktat gynna arter och deras livsmiljöer i berg-, sand- eller grustäkter. Handboken är skriven för dig som arbetar i täktindustrin och kan användas som ett verktyg för att främja biologisk mångfald. Den kan även användas som ett stöd vid tillståndsprocesser och vid dialog med markägaren för att skapa bra natur under drift och efter att verksamheten är avslutad.  

I handboken får du information om exempelvis:  

  • Vilken potential finns det för att främja biologisk mångfald i täkter?   
  • Vad händer om en skyddad art flyttar in i täkten?  
  • Vilka strategier kan man tillämpa för att utveckla naturvärden i täkter? 
  • Vilka livsmiljöer, förutsättningar och arter kan förekomma i en täkt?  
  • Vilka åtgärder kan vara lämpliga?   

Handbok: inspiration till att skapa bra natur i täkter

 

Projekt: att mäta biologisk mångfald - CLImB 

För att kunna sätta upp mål för biologisk mångfald och sedan ta reda på hur väl målen uppfylls behövs relevanta värden. Siffror helt enkelt, som beskriver ett områdes värde i fråga om biologisk mångfald.  

Verktyget CLImB – Changing Land Use Impact on Biodiversity – är efterfrågat i många branscher och kommer att underlätta för aktörerna att välja bästa alternativ för minsta möjliga påverkan i exempelvis byggnationsprojekt eller lokaliseringen av nya täkter.  

SBMI deltar i projektet sedan december 2022.  

Läs mer om CLImB