Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, har antagit en uppförandekod för att stärka sitt engagemang för en sund och ansvarsfull bransch. Att vara medlem i SBMI ska vara ett signum för kvalitet, regelefterlevnad och ett professionellt agerande. Uppförandekoden antogs av föreningens medlemmar vid årsmötet den 11 april 2024.  

Innehåll

Koden innehåller riktlinjer för affärsetik, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, mångfald, jämställdhet och likabehandling samt klimat och miljö.

Uppförandekoden bygger på etablerade riktlinjer om hållbart företagande. Utgångspunkter för koden är Agenda 2030, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Medlemsåtaganden

Uppförandekoden gäller utan undantag för alla medlemsföretag i SBMI. Medlemsföretag i SBMI åtar sig att respektera uppförandekoden och att i alla situationer i alla delar av verksamheten göra sitt yttersta för att uppfylla uppförandekoden.

Om något av SBMIs medlemsföretag uppvisar avsteg från denna uppförandekod bör detta rapporteras till SBMIs kansli. 

SBMIs uppförandekod