Bergmaterialindustrin ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder. Målsättningen är en klimatneutral värdekedja till år 2045. 

 

Bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

Bergmaterialindustrin är en av de 22 branscher som har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. I färdplanerna lyfter branscherna fram det samspel mellan näringsliv och politik som krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. De identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar genom egna åtaganden och politiska förslag men de visar även möjligheterna för näringslivet att moderniseras och stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria.  

Bergmaterialindustrins färdplan togs fram under ledning av Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) och lämnades över till regeringen 2019. Målsättningarna i planen är att halvera utsläppen till 2030 (jämfört med 2015) och att hela branschen är fossilfri 2045. 

SBMI arbetar nu aktivt med att följa upp genomförandet av färdplanen både vad som händer inom branschen och genom att arbeta för att de politiska förslagen i planen genomförs. SBMI har också initierat och leder ett flertal projekt som syftar till att driva på bergmaterialindustrins klimatomställning. 

Bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Läs mer om Fossilfritt Sverige

 

SBMI deltar i ett flertal projekt och aktiviteter för att främja klimatomställningen i branschen. Nedan är endast ett exempel. 

Exempel projekt: elektrifiering i svaga elnät 

Många vill ställa om till fossilfritt men tillgången till fossilfria drivmedel som HVO och RME är begränsad, varför de i dagsläget ofta är dyrare än den diesel de kan ersätta. Om tillräckligt starka elnät finns inom rimligt avstånd från en bergtäkt som är någorlunda stor, är det lönsamt och miljövänligt att gå över till eldrift för maskinerna i täkt. Även mindre täkter kan komma i fråga för elektrifiering om transformatorn görs mobil och kostnaden därmed kan delas på flera täkter, visar ett utvecklingsprojekt som SBMI drivit.  

Kanske kan även mindre starka nät användas för att elektrifiera täkten om modern batteriteknik används för att jämna ut belastningen från framför allt konkrossar, som annars ger oacceptabla störningar i klena elnät. SBMI driver under 2023 ett utvecklingsprojekt som ska undersöka om moderna batterier är tillräckligt snabba för att ta hand om effektvariationerna. 

Energilager för nätanpassad krossning med stöd av solceller

Fossilfri täkt