valet 2022

SBMI har skickat ut några frågor till samtliga riksdagspartier inför valet. Här är de svar som inkommit från de olika partierna. Även vänsterpartiet har fått frågorna, men meddelat att de inte haft möjlighet att prioritera denna enkät.

logo s large Socialdemokraterna

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna? 

Svar: Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Till exempel ska nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler. Miljötillståndsprocesserna måste bättre klara av att göra dessa avvägningar i rimlig tid. Idag väger ofta skyddsintressen betydligt tyngre än exploateringsintressen när krav på olika markanvändning ställs mot varandra. Myndigheter måste få lagstöd och styrning för att våga fatta beslut, även om de innebär en lokal miljöpåverkan. Särskilt eftersom alternativbelastningen ur klimatsynpunkt många gånger kan vara betydligt större om verksamheten inte ges tillstånd.

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs? 

Svar: Miljöprövningsutredningens förslag om effektivare tillståndsprocesser är ett viktigt bidrag i arbetet för att säkra att klimatinvesteringar och framtidens jobb hamnar i Sverige och inte i andra länder. Utredningen har tagit ett brett grepp för att effektivisera miljöprövningen och lämnar ett stort antal förslag som täcker stora delar av prövningskedjan. Förslagen rör också olika typer av åtgärder som förändrad lagstiftning, förslag på vidare regeringsuppdrag och utredningar, myndighetssamordning och vägledning. Vi ser att utredningens förslag kommer att vara viktiga bidrag i det fortsatta arbetet. 

I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet? 

Svar: Vi tror på att förändrade upphandlingsregler för kommuner är en stark förändringsfaktor i att göra det lönsammare för kommuner och företag att övergå till en cirkulär ekonomi. Vi vill exempelvis ha förändrade upphandlingsregler för byggindustrier så att vi kan få till ökad materialåtervinning av byggnadsmaterial och få till stånd snabbare miljötillståndsprocesser. 

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial? 

Svar: Det finns idag allt för stora regionala skillnader i ledtider för hur snabbt miljöprövningsansökningarna hanteras. Det leder till att företag i vissa regioner missgynnas. Därför behöver vi effektivisera och korta ned ledtiderna för miljöprövningarna så att vi minskar dom regionala skillnaderna. 

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet? 

Svar: Vi är beredda att göra vad som krävs för att säkra svensk elförsörjning. Vi behöver bygga ut elproduktionen i hela landet. Vindkraften, särskilt den havsbaserade vindkraften har en enorm potential. Men också andra energislag kommer att behöva byggas ut. Vi vill förstärka elnätet i hela landet och se till att takten i elnätsutbyggnaden minst fördubblas.  Planeringen av nya nät, på nationell, regional och lokal nivå måste utvecklas och samordnas, så att de går i samma takt och möter framtidens behov. Vi måste göra allt vi kan för att korta ledtiderna och förenkla processerna. Vi kommer att vända på alla stenar för att göra processen från identifierat behov till en ledning på plats så kort som möjligt. 

 

 

logo m large Moderaterna

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna?

Svar: Vi vill göra miljötillståndsprocesserna snabbare och mer förutsebara så att företag som utveckla och ställa om sina verksamheter får bättre förutsättningar. Vi vill bland annat vill begränsa antalet verksamheter som kräver tillståndsprövning och öka förutsägbarheten i tillståndsprocessen genom att tillse att staten talar med en röst genom hela prövningsprocessen.

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs?

Svar: Det finns förslag i miljöprövningsutredningen som vi tycker är bra och som vi därför kommer att genomföra om vi får regeringsmakten. Till exempel att ändringstillstånd ska vara huvudregel vid ändring av befintlig verksamhet.

I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet?

Svar: Vi vill att det ska finnas goda förutsättningar för olika aktörer att ta ansvar för sitt avfall och sina biprodukter, och att få ut de stora värden som finns i dem. Det måste bli betydligt enklare att återanvända icke förorenat berg, bergkross och grus som uppstår vid konstruktionsarbeten. Sådant material ska inte klassas som avfall.

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial?

Svar: Vi menar att processen för att få tillstånd måste förenklas och kortas avsevärt. Idag tar det alldeles för lång tid – sex år i vissa fall – vilket kraftigt minskar intresset att ansöka om nya täkter.

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet?

Svar: Vi vill att Svenska kraftnät, som ansvarar för utbygganden av stamnätet, ska agera mer proaktivt genom att bygga ut elnätet på välgrundade prognoser om framtidens elbehov. I dag bygger det bara ut stamnätet på formella beställningar. Vi vill också bygga ut den planerbara elproduktion i framförallt södra Sverige. Vid till exempel Ringhals är nätet redan utbyggt för att kunna överföra mer el än i dag. Mer planerbar elproduktion i södra Sverige ökar också överföringskapacitet i det befintliga nätet.   

 

 

logo sd large  Sverigedemokraterna

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna?

Svar: Det centrala är att regeringen ska verka för att tillståndsprocesserna vid miljöprövning ska förenklas och förkortas och vi har en lång rad förslag på förbättringar av tillståndsprocesserna. Exempelvis föreslår vi att företagen endast ska ha en myndighet som motpart som sköter statens samlade talan. Denne ska inhämta och sammanställa respektive expertmyndighets utlåtanden. Dessa ska endast yttra sig över de delar i tillståndsansökan som rör berörd myndighets kompetensområde. Tillståndsprövningarna ska anpassas och avgränsas till verksamheternas förutsättningar på ett tydligt sätt utifrån i vilket skede verksamheten befinner sig. Vi förespråkar också en uppdelad prövning i flera steg ska syfta till att minska investeringsrisken för verksamhetsutövaren och inte som en dubbelprövning.

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs?

Svar: Ja men vi ser behov av ytterligare effektivisering än utredningen kom fram till. Till exempel ska de olika tillståndsprövningar som en verksamhet genomgår vara tydligt avgränsade och spegla det skede verksamheten befinner sig i. Praxis bör också vara att Sverige, om det inte återfinns synnerligen goda skäl, lägger sig på en miniminivå vid implementering av EU-direktiv.

I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet?

Svar: Regelverk och byråkrati försvårar ibland för företag som vill skapa nya värden av uttjänta produkter och bergmaterial. Det är därför viktigt att effektivisera tillståndsprocesser. Systemet behöver förenklas i syfte att uppnå billigare, snabbare och effektivare tillståndsprocesser. Uttrycket cirkulär ekonomi och samhällsbyggande är positivt i den mån det avser ekonomiskt försvarbar återanvändning och återvinning. Allt entreprenadberg kan på grund av kontamination inte återanvändas utan föregående tvätt vilket av miljöhänsyn inte kan ske överallt. Cirkulär ekonomi får inte upphöjas till en dogm som trumfar ekonomisk hänsyn och sunt förnuft.

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial?

Svar: Det är självklart önskvärt med kortade transporter. Särskilt för en produkt som bergmaterial som vi inte lider av underskott på i Sverige. Därför behöver tillståndsprocesser effektiviseras (se ovanstående svar).

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet?

Svar: Hela Sverige behöver el under årets alla timmar ˗ till rimliga priser. För detta behövs mer planerbar elproduktion och i praktiken innebär det mer kärnkraft. Energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Vid tillståndsprocesser behöver också ledtider kortas för att bygga ut överföringskapaciteten i elnäten.

 

 

Centerpartiet logo symbol pos 320x320 luftCenterpartiet

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna?

Svar: Vi vill se omfattande reformer av miljöbalken och tillståndsprövningen. Särskilt prioriterat är att väga in ett projekts klimatnytta i lagstiftningen så det inte endast är närmiljön som bedöms. Exempelvis har bergtäkter lokal miljöpåverkan men måste balanseras mot att transportera bergmaterial långa distanser från städerna. Vi vill också skapa en samlad tydlig och enkel väg in för kommunikation med myndigheter, stärka domstolarnas kapacitet och kompetens samt ge längre tillstånd än idag. Ändringstillstånd ska också vara huvudregel när det gäller täkter. Därtill vill vi se över hur Sverige implementerar EU-direktiv, inte minst avfalls- och vattendirektiven samt de som berör MKB.

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs?

Svar: Ja. Detta är frågor som Centerpartiet har verkat för under en lång tid och det är positivt att steg har tagits för att få till en mer effektiv, rättssäker och förutsebar tillståndsprocess. Vi hade gärna sett att klimatnyttan av ett projekt eller verksamhet vägs men välkomnar de övriga huvudförslagen, till exempel att ändringstillstånd blir huvudregel och att myndigheter ska samordna sig mer och arbeta mer effektivt i handläggningsprocessen. Vi vill se en proposition tidigt i nästa mandatperiod men kommer samtidigt verka för ytterligare effektiviseringar i framtiden. Miljöbalken ska inte få vara en bromskloss i klimatomställningen.

I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet?

Svar: Entreprenadberg ska i regel alltid klassas som en produkt snarare än avfall, varför vi vill se att Naturvårdsverket ändrar sin tolkning av avfallsdirektivet och därmed sin egen vägledning. Vi vill också göra det lättare att utnyttja befintliga bergtäkter för lagring och bearbetning av entreprenadberg och schaktmassor då de ofta ligger i närhet till städer och har en infrastruktur för behandling. Det behövs också tydligare nationella end-of-waste kriterier för bergmaterial då dagens definitioner av avfall är för strikta och motverkar cirkularitet. Vi vill också lagstifta om att kvaliteten på en råvara alltid ska föregå dess ursprung som styrande princip vilket innebär att tidigare brutet bergmaterial som legat på deponi som avfall kan återanvändas före det att nya täkter öppnas upp.

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial?

Svar: Vår grundansats är att bergmaterial till bygget av bostäder, infrastruktur, till fyllnadsmaterial och till asfaltstillverkning ska följa en strikt närhetsprincip så långt det är möjligt, dvs. nära den plats där det ska användas i nästa steg. Det är den mest klimatsmarta lösningen. Regioner och kommuner behöver samarbeta mer med varandra, med den nationella nivån, och med byggindustrin för att bedöma det framtida och långsiktiga behovet av jungfruligt bergmaterial men också väga in saker som lagringsplatser och kapaciteten för att bearbeta, sanera och återvinna gammalt bergmaterial. Vi menar att materialförsörjningsplaner behöver tas fram och bli tydligare, mer förutseende och mer långsiktiga, och att i första hand regioner måste väga in det i sina långtidsutvecklingsplaner.

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet?

Svar: För att energisystemet fortsatt ska vara en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle behöver vi både öka produktionen för att möta ett ökat elenergibehov i kombination med åtgärder för bättre distribution så att elen finns där den behövs, när den behövs. Liksom en mer effektiv och flexibel användning. Det behövs ett nationellt mål om en ökad elproduktion om minst 50 terawattimmar under nästa mandatperiod för att säkra tillräcklig hållbar och billig el. Vi vill att nästa regering tillsätter en kriskommission som samlar myndigheter, kommuner och andra aktörer från bland annat näringslivet för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för nå målen om minst 50 TWh extra till 2026 och minst 165 TWh extra till 2030. Kriskommissionen ska också arbeta med att korta tillståndsprocesserna kraftigt. Därtill behöver Svenska Kraftnät få i uppdrag att ansvara för den långsiktiga leveranssäkerheten i elsystemet samt få i uppdrag att bygga ut näten proaktivt, redan innan brist uppstått.

 

  logo kd large Kristdemokraterna

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna?

Svar: Långa tillståndsprocesser försenar klimatinvesteringar. Miljöbalken behöver förändras så klimatmålen ges en starkare roll. Vid prövning utgår idag Miljöbalken från begreppet bästa möjliga teknik, EU:s regelverk talar om bästa tillgängliga teknik. Sveriges tolkning skapar ökade kostnader, oförutsägbarhet och konkurrensnackdelar. Många företag som önskar investera tvekar eftersom de kan behöva pröva hela sin verksamhet. För förändringar i specifik del av en verksamhet bör prövningen koncentreras till den berörda delen och motsvara ett ändringstillstånd. Idag är sakägarkretsen för vid och bör begränsas till de som är direkt berörda av prövningen. Handläggningen i samband med tillståndsprocesser måste ges tidsramar och gränser för när i processen olika aktörer kan kräva- och ge uppgifter.

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs?

Svar: Vi ser flera bra saker i utredningen. Ett förslag vi ogillar är obligatoriska omprövningar, det kan skapa mer problem än regeringen verkar inse. Omprövning ska, om det blir verklighet, inte innebära en helt ny process. Istället ska en översiktlig koll göras hur verksamheten har förändrats och vilka negativa och positiva miljöeffekter det har inneburit. Positiva effekter måste räknas till företagets fördel. Större helhetssyn bör vara utgångspunkt vid alla miljöprövningar. Förslaget om ändringstillstånd är i stort sett positivt. Att införa mer tidsbegränsade tillstånd ser vi däremot negativt på. Näringslivet har i många stycken sprungit förbi politiken i omställningsarbetet, nu gäller det att politiken slutar komma med kontraproduktiva förslag som hämmar både klimatomställning och ekonomi.

I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet?

Svar: Detta är en fråga som vi har uppmärksammat under den gångna mandatperioden och det är mycket bekymmersamt att entreprenadberg numera klassas som avfall istället för som biprodukt. I botten ligger en olycklig tolkning av avfallsdirektivet. Frågan har debatterats med dåvarande miljöminister Per Bolund den 18 juni 2021: Det är inte en fråga egentligen om att lagen behöver skrivas om utan det handlar mer om hur myndigheterna väljer att tolka den. Här vilar det ett ansvar på regeringen att genom regleringsbrev, eller på annat sätt, styra arbetet så att entreprenadberg blir en del av den cirkulära ekonomin och klassas som biprodukt.

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial?

Svar: Om vi tar projektet med tunnelbanans utbyggnad finns det beräkningar som säger att kostnaden skulle öka med över 20 miljarder kronor om entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt i en recirkulationsprocess. Miljökostnaden är även den stor. Beräkningar har gjorts som visar att utsläppen skulle kunna öka med ca 500 000 ton koldioxid. En mycket viktig juridisk skillnad mellan biprodukt respektive avfall är att i det första fallet räcker det med en anmälan medan i det andra fallet krävs ett tillstånd. Detta påverkar möjligheten att få regional självförsörjning väldigt tydligt. Tolkningen av avfallsdirektivet behöver därför ses över så att entreprenadberg kan få komma till sin rätt.

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet?

Svar: Sikta på att dubblera elproduktionen till 300 TWh. Den planerbara baskraften måste säkerställas. Lagstiftningen behöver ses över i ljuset av detta, särskilt viktigt att modernisera kärnkraftslagen.
Svenska kraftnät bör göras om från ett statligt affärsverk till en myndighet för att möjliggöra bättre kontroll och uppföljning. Bygg bort flaskhalsar så att priserna i olika elområden harmoniseras. Öka kapaciteten i befintliga nät genom att ta tillvara teknik för smarta elnät. Tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad måste kortas - sikta på halverade ledtider. Miljöbalken måste tydligare väga in klimatnytta när miljötillstånd ska beslutas. Stamnätet bör göras till riksintresse. Samtidigt bör det säkerställas att fastighets- och markägare får rimlig ersättning för intrång.

 

logo l large ny3  Liberalerna

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna?

Svar: Processerna behöver bli mer effektiva, rättssäkra och förutsägbara.
Det behövs en avgift för att överklaga. Godkännandet av miljökonsekvensbeskrivningen behöver tidigareläggas. Det bör införas tidsfrister för när myndigheter ska lämna svar. De bör kopplas till skadestånd till den sökande. Möjligheterna att ändra gällande tillstånd i en förenklad process bör förbättras.
Miljöorganisationernas talerätt behöver förtydligas i miljöbalken, då den idag styrs av praxis. Den ska förtydligas, inte försvagas.
Liberalerna vill återinföra ett modernt ämbetsmannaansvar. Tjänstemän vid myndigheter har ett ansvar för att myndighetsutövningen sköts korrekt. Men ett ämbetsmannaansvar skulle också stärka tjänstemännens ställning gentemot politiker som eventuellt önskar sig att tänja på regler.

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs?

Svar: Utredningen har gjort ett gediget arbete och har en lång rad förslag för att korta processerna och göra dem mer förutsägbara. Mycket av det utredningen föreslår sammanfaller med vad Liberalerna har föreslagit. På några punkter kompletterar våra förslag utredningen.
Sammantaget finns i utredningen och i de förslag Liberalerna presenterat ett bra underlag för en liberal borgerlig regering att efter valet lägga fram en proposition som leder till att vi får ordning på de utdragna och osäkra tillståndsprocesserna.

I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet?

Svar: Det vore rimligt att icke-förorenat berg hanterades enligt miljöbalkens regler för avfall (15 kap.) snarare än enligt avfallsförordningens, oavsett behöver det beskrivas i regelverken för avfall vad som gäller för entreprenadberg och hur det får hanteras. Myndigheterna behöver också stötta aktörerna med vägledning om hur berget ska hanteras och hur tillsynen ska gå till.
Det behövs lagändringar för att möjliggöra att entreprenadberg när det är praktiskt möjligt och inte orsakar olägenhet ska kunna lagras betydligt längre än tre år. Det behövs en flexibilitet för att undvika onödiga transporter och underlägga att massorna kommer till användning.

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial?

Svar: Bergmaterialförsörjningen är i grunden en fråga för marknadskrafterna att lösa. Men det finns sådant lagstiftaren kan göra för att underlätta. Till exempel behöver det bli möjligt att lagra entreprenadberg betydligt längre än idag.

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet?

Svar: Elektrifieringen av transportsektorn och industrin är nyckeln till att få bort koldioxidutsläppen från olja, kol och gas. För att elektrifieringen ska lyckas krävs minst en fördubbling av produktionen och distributionen av el. Det räcker inte att bygga elnät, det behövs också ny elproduktion, framförallt planerbar sådan, och helst nära elanvändarna.
Fördubblingen av elsystemet kräver en fullständig omläggning av energipolitiken. Fokus blir att skapa förutsättningar för klimatarbetet och att alla ska ha tillgång till energi när och där den behövs. Kärnkraftsavvecklingen (som varit den nuvarande regeringens fokus) är inställd.
På kort sikt kan elnätets kapacitet ökas genom förbättrade mätningar och analyser samt genom investeringar för att förbättra spänningsstabiliteten och feltåligheten.

 

 logo mp large Miljöpartiet

Vilka åtgärder föreslår ert parti för att effektivisera miljötillståndsprocesserna?

Svar: Vi vill förbättra miljötillståndsprocessen. Vi vill se starka miljö- och klimatkrav och ett livskraftigt näringsliv. Genom starka miljökrav premierar vi också de företag som ligger i framkant och driver klimatomställningen. 
Det är jätteviktigt att miljötillstånden är förutsägbara, att processerna är transparenta och att processerna inte tar för lång tid. 
Vi tror att tidiga samråd är en nyckel och vill skjuta till pengar för detta till länsstyrelserna. Vi vill också skjuta till mer pengar till prövningsmyndigheterna för att öka kompetensen och för att kunna beta av ärenden. 

Nyligen presenterades Miljöprövningsutredningen som tillsattes i syfte att effektivisera miljöprövningen. Kommer ert parti verka för att utredningens förslag genomförs?

Svar: Miljöpartiet är positiva till flera av förslagen från utredningen. Men inte till allt. Vi kommer verka för att delar av utredningen genomförs. 
I samband med utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har det blivit tydligt att det är mycket svårt att få tillstånd för platser att lagra och bearbeta Entreprenadberg, och att det finns regelhinder som gör det svårt och krångligt att återanvända/återvinna bergmaterialet. Vilka åtgärder förslår ert parti för att förbättra förutsättningarna för cirkulärt samhällsbyggande och hanteringen av entreprenadberg i synnerhet?
Övergången till ett cirkulärt samhälle är en hjärtefråga för oss. En förutsättning är att vi får till ett giftfritt cirkulärt samhälle. Vi behöver hitta ett sätt där det blir praktiskt möjligt att kunna garantera det giftfria. 
Miljöpartiet tog fram en strategi för cirkulär ekonomi när vi satt i regeringsställning. Vi tog också fram ett uppdrag till naturvårdsverket för att förbättra hanteringen av entreprenadberg. En bra åtgärd som de kom fram till var att jordmassor och naturliga material som inte är förorenade inte ska klassas som avfall om det används i närheten. Möjliggöra lagring längre än tre år är också en bra åtgärd. Men det finns ytterligare flera bra åtgärder i deras rapport som vi vill genomföra. 

Bergmaterial är en regional produkt. Om transporterna blir för långa så blir utsläppen och kostnaderna orimliga i relation till produktens pris och egenskaper. I många regioner är det tillgången till bergtäkter mycket begränsad, och det är svårt att få tillstånd till nya täkter. Hur ser ert parti på ansvaret för regional försörjning av bergmaterial? 

Svar: Miljöpartiet vill bidra till en god försörjning av material som är avgörande för att samhället fortsatt ska fungera väl. Vi vill att också Sverige tar sitt ansvar i detta avseende. Men i den mån utvinning av bergmaterial står i konflikt med andra värden - såsom människors hälsa och miljö - är det viktigt att också se över möjligheterna till återvinning och utveckling av alternativa material. 

I Sverige finns ca 1200 bergtäkter spridda över hela landet. En viktig åtgärd för klimatomställning är att elektrifiera produktionsprocessen. Tillgång till tillräcklig effekt i elnätet är en flaskhals för att elektrifiera. Vilka åtgärder föreslår ert parti för att öka kapaciteten i elnätet?

Svar: Miljöpartiet har flera förslag på hur vi ska kunna öka kapaciteten i elnätet. Vi vill halvera tiden för byggande av elnät och förkorta byggtiden av stamnät med minst två̊ år genom de regelförändringar som föreslås i den statliga utredningen om moderna tillståndsprocesser för elnät. Vi vill också ta fram en nationell strategi för framtidens kraftvärme- och värmeproduktion för att underlätta för lokal effektproduktion och stödtjänster. 
Vi vill också underlätta för Energimyndigheten och Naturvårdsverket att i sitt arbete med vindkraftsetableringar samarbeta med kommuner för att hitta de mest strategiska placeringarna. Vi vill göra det möjligt att överföra egenproducerad el mellan olika byggnader inom samma fastighet eller närliggande fastigheter. Dessutom vill vi utreda en förändring av elnätsregleringen i syfte att styra företagens investeringar till lösningar för smarta elnät. 

 

Vänsterpartiet har tillskickats SBMIs frågor, men meddelat att de inte haft möjlighet att prioritera denna enkät.