Rekrytering

Rekryteringsbehovet av lastmaskinförare, krossmaskinister och reparatörer inom SBMIs medlemsföretag och inhyrd personal (underentreprenörer) uppgår till 50-60 personer per år. 
Tillgången på maskinförare har minskat inom hela infrasektorn och när nya stora infrastrukturarbeten kommer igång riskerar bristen på yrkeskunniga att öka.

Vid nyrekrytering är det främst två kategorier som är aktuella:

  • Personer med viss erfarenhet av att köra maskiner, som till exempel har kört grävmaskin och grävt för husbyggen, men som saknar erfarenheter från täktverksamhet.
  • Studerande vid gymnasieskolans Bygg- och Anläggningsprogram med inriktning Anläggningsfordon.

Med hjälp av SBMIs självstudiepaket kan en god introduktion erbjudas där praktik i täkten varvas med någon film/folder per dag.
Att alla foldrar även har producerats i form av filmer med speakerröst beror på att vissa maskinförare kan ha läs- och skrivsvårigheter – vilket inte på något sätt hindrar att de kan göra ett mycket bra jobb som maskinförare.

Fortbildning - säkerhetskultur

Några platschefer har även valt att samla de som har arbetat länge i täkten för att se på 2-3 filmer och sedan diskutera vad det kan betyda för den egna täkten.

Introduktionsfilm om Självstudier/E-learning